Medic75plus, Midden Nederland
Klantenservice
info@medic75plus.nl

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN


Een overzichtelijk overzicht van de Algemene Voorwaarden van Medic75plus. Maak gebruik van het menu of kies de betreffende voorwaarden uit de lijst hier onder.

Op de algemene voorwaarden alsmede de gesloten

overeenkomsten op afstand en de daaruit voortvloeiende

geschillen tussen Medic75plus en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

Alle intellectuele eigendomsrechten van de website en de via die website aangeboden
diensten en/of producten, berusten bij Medic75plus. Het is de cliënt of derden derhalve niet
toegestaan de intellectuele eigendomsrechten te gebruiken in de ruimste zin van het woord
(bijvoorbeeld door het kopiëren van afbeeldingen of teksten), zonder voorafgaande
toestemming van Medic75plus.

5.1 Medic75plus bemiddelt tussen de cliënt en de keuringsarts en is gerechtigd namens de
keuringsarts en de cliënt afspraken te maken, maar zij is niet verantwoordelijk en / of
aansprakelijk voor de afhandeling, wijziging, annulering en uitvoering ervan door de
keuringsarts of de cliënt.
5.2 Medic75plus is niet aansprakelijk voor eventuele fouten,

onjuistheden of onvolkomenheden op haar website en/of bevestigingse-mail

van of namens de keuringsarts. Medic75plus

behoudt zich het recht voor deze fouten, onjuistheden of

onvolkomenheden te allen tijde recht te zetten.

De cliënt of de keuringsarts wordt hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk, per e-mail of
telefonisch op de hoogte gebracht. In het geval van een prijsverhoging

kan de cliënt overgaan tot annulering van de gemaakte afspraak,

zonder tot enige schadevergoeding gerechtigd te zijn.
5.3 Voor de schade die de cliënt mocht lijden als gevolg van enige aan

Medic75plus toerekenbare tekortkoming is Medic75plus niet aansprakelijk,

tenzij en voor zover er sprake is van bewuste roekeloosheid

dan wel opzet aan de zijde van Medic75plus.
5.4 In ieder geval is de aansprakelijkheid van Medic75plus voor schade te allen tijde beperkt tot
maximaal haar provisie over de via haar bemiddeling tot stand gebrachte overeenkomst met
de keuringsarts. Medic75plus is in geen geval aansprakelijk voor eventueel geleden gevolg-,
vertraging- winst- of omzetschade van de cliënt of keuringsarts.

Medic75plus bemiddelt bij het maken van afspraken tussen de cliënt en de keuringsarts. De
overeenkomst komt aldus tot stand tussen de cliënt en de betreffende keuringsarts.

3.1 Alle aanbiedingen van Medic75plus zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
3.2 Indien Medic75plus ondanks het ontbreken van een ondertekende offerte of
opdrachtbevestiging een aanvang maakt met de uitvoering van haar werkzaamheden, dan
worden die werkzaamheden geacht plaats te vinden op grond van de verzonden maar niet
ondertekende offerte of opdrachtbevestiging met toepassing van deze Algemene
Voorwaarden.
3.3 De op de website genoemde prijzen zijn gebaseerd op de kosten op het moment van de
aanbieding. Voor het geval de prijs na de offerte of opdrachtbevestiging door welke oorzaak
dan ook is gestegen, behoudt Medic75plus zich het recht voor de kostprijsverhoging aan de
cliënt door te berekenen.

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen

tussen Medic75plus en de cliënt met betrekking tot het door de bemiddeling van Medic75plus tot stand brengen

van afspraken voor rijbewijs- of medische keuringen. Tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk
uitgesloten.
2.2 Medic75plus zal de persoonsgegevens die bescherming genieten

op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens zorgvuldig en rechtmatig gebruiken en beschermen. De
persoonsgegevens zullen slechts worden gebruikt voor het maken van een afspraak voor de
keuring en de uitvoering daarvan, dan wel om bezoekers van de website op de hoogte te
houden van de nieuwe ontwikkelingen, aanbiedingen of producten middels een mailing via
het door hen opgegeven e-mailadres.

1.1 Onder ‘Medic75plus ’ wordt verstaan:

Medic75plus, kantoorhoudende te …. e-mailadres: info@medic75.nl.
1.2 Onder ‘website’ wordt verstaan:

de website op www.medic75plus.nl, alwaar Medic75plus haar
producten/diensten aanbiedt.
1.3 Onder ‘cliënt’ wordt volstaan:

voor wie door bemiddeling van Medic75plus

een afspraak wordt gemaakt met een keuringsarts voor een medische keuring of rijbewijs keuring.
1.4 Onder ‘keuringsarts’ wordt verstaan:

de arts die de rijbewijs- of medische keuring van de
cliënt uitvoert.

Load More


Medic75plus.nl hét adres voor voordelig rijbewijzen en medische keuring!
Een hoge kwaliteit zorg en service voor scherpe en voordelige tarieven, bij u in de provincie Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland, Noord-brabant, Gelderland, Friesland, Drenthe, Limburg en Overijssel dat is Medic75plus.nl.
Klantenservice • Contactgegevens • Cookies • Faq • Algemene voorwaarden • Disclaimer •  Privacyverklaring